Mùa thu Bắc Kinh

Bá Nha phải có Tử Kỳ
Khổng Minh, Lưu Bị truyền kỳ mới hay
Lưu Bình, Dương Lễ lâu nay
Mấy ai có được bạn ngay trong đời.

Trà sương thiên hạ dâng mời
Làm sao đượm vị hương đời tri âm (*)

22/11/2016
By ThS. Lê Thị Lan Anh

Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt

Chủ tịch Hệ thống Paris Montessori School