K23_Trợ lý của cô

Trợ giúp cô chẳng nề hà việc gì, dường như chúng đã thấu hiểu nỗi cực nhọc của con đường cô đang đi. Cảm ơn các trò Nguyễn Lưu Trường Vũ Đỗ Thành NamPaulandrocky Steel

Hãy hành động thật tử tế để biến ước mơ thành sự thật, con nhé! Cô tin các con!

Đà Lạt, 7/7/17
Nhật ký K23

Ban truyền thông

Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt