K22_Thư của lính không xanh màu trời nhưng thấm đẫm yêu thương

Những lá thư từ tiền tuyến gửi ba mẹ. Có ai đọc mà khóc như ad không???

Một số bạn còn nhỏ quá chưa biết viết hoặc chưa diễn đạt được bằng thư, ba mẹ đợi con về kể chuyện cho ba mẹ nghe nhé!

Để đây thôi, còn lời bình luận dành cho ba mẹ!

Yêu thương rất nhiều!

Nhật ký K22, ngày xuất ngũ.

Ban truyền thông

Viện Phát triển Giáo dục & Trí tuệ Việt