An vui

Người ta ao ước xa xôi
Tôi nay chỉ thấy an vui thật gần
Cớ chi vườn táo trong tầm
Lại hoang công sức vun trồng cây sung???
Nửa đời tay trắng hoàn không
Trí tâm không tụ, rêu phong hồng trần
Viển vông cái nghiệp vuông tròn
Phí hoài dâu bể, quay mòng trần ai…
Hà Nội, 27/10/2018
By Lê Thị Lan Anh