Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Người tiên phong biến đất hoang thành đô thị
Ai cũng muốn sống cuộc đời nhàn hạ
Lấy kẻ trí nơi đâu để gánh vác sơn hà???
Hà Nội, 12/10/2018
By Lê Thị Lan Anh