Đêm Trắng Họa Mi

Đông về đón cúc Họa Mi
Ngắm em trắng muốt mà tê tái lòng
Thân hoa phận mỏng, má hồng
Lìa cành tô điểm hương nồng phố xa…

Quân tử biết thưởng, trưng hoa
Nâng niu đỡ tủi cho qua đoạn trường
Phàm phu tục tử coi thường
Hẩm hiu cám cảnh trăm đường phôi pha…

Chính đông em phải chia xa
Trắng tinh khắp phố, bao la hết mùa
Mấy ai thấu những ơ hờ
Tàn đông chấm dứt một mùa cúc mi… (*)

25/11/2018
(*) By Lê Thị Lan Anh
Http://lethilananh.vn